Aktuali informacija

LR Miškų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465351


LR aplinkos ministerija miškų departamentas Miško kirtimo taisyklės

http://www.am.lt/VI/files/0.045838001317277121.pdf


LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“

http://www.infolex.lt/ta/62100


LR aplinkos ministras įsakymas „Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“

http://www.infolex.lt/ta/120778